امیرحسین طلوع آزادی

دکتر امیرحسین طلوع

المدیر العام

نغمه ناهیدی

نغمه ناهیدی

المدیر قسم الأفغانستان

الهام زباری

الهام زباری

المدیر قسم العربیه

ظهور زباری

المترجم العربیه

فرحناز مشفق

فرحناز مشفق

موظف الأداری

پیمان روح پرور

مهندس پیمان روح پرور

المدیر تکنولوجیا المعلومات

نجمه رحیمی

نجمه رحیمی

مسمم الموقع الکترونیکی

Menu